Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy to cenne wskazówki dla firm

Państwowa Inspekcja Pracy obok bieżących działań kontrolnych i nadzorczych realizuje także zadania sprawozdawcze. Pozwala to m.in. ocenić dotychczasowe kierunki działań inspekcji, w tym ich skuteczność, jak również właściwie rozkładać ciężar i tematykę kontroli na przyszłość. Co roku główny inspektor pracy udostępnia więc ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorcze wyniki kontroli oraz oceny przestrzegania prawa pracy, a także przedstawia Sejmowi oraz Radzie Ministrów informacje z działalności PIP oraz coroczne sprawozdanie z jej działalności wraz z wynikającymi z tej działalności wnioskami dotyczącymi przestrzegania prawa pracy oraz przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079). Sprawozdanie roczne podawane jest do wiadomości publicznej. W każdym tego typu dokumencie PIP zamieszcza opis działań kontrolnych dotyczących ochrony pracy, jak również technicznego bezpieczeństwa pracy, przy czym w sprawozdaniu za 2020 r., które zostało przyjęte przez Sejm 12 maja br., znalazły się także kwestie związane z działalnością inspekcji w stanie zagrożenia epidemicznego. I choć pojęcie prawnej ochrony pracy pojawiające się w sprawozdawczości PIP co do zasady nie zostało zdefiniowane w przepisach, jednak można przyjąć, że w jego ramach mieści się wszystko to, czego nie można zaliczyć do sfery bhp oraz legalności zatrudnienia, a więc np.:

  • czas pracy,
  • wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  • nadużycia dotyczące umów prawa cywilnego oraz niewypłacanie wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej.

Z kolei techniczne bezpieczeństwo pracy to nic innego, jak problematyka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze sprawozdania PIP za 2020 r. wynika, że do priorytetów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można w szczególności zaliczyć:

  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
  • ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy;
  • działania kontrolne w obszarach aktywności gospodarczej o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń zawodowych.

Każde sprawozdanie PIP to kopalnia wiedzy dla pracodawców, którzy z tego dokumentu dowiadują się o nieprawidłowościach najczęściej wskazywanych przez inspektorów. Dziś więc wskazujemy, jakie działania pracodawców były najczęściej kwestionowane przez inspektorów PIP w 2020 r.

uprawnienia pip

Aby poprawnie przeanalizować sprawozdanie PIP, należy odwołać się do przepisów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1251; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; dalej: ustawa o PIP). Wynika z niej, że PIP jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Tu należy podkreślić, że choć ustawa o PIP wskazuje na cele postępowania kontrolnego, to jednocześnie nie definiuje pojęć kontrola i nadzór. W języku potocznym słowa te są stosowane w sposób zamienny (jako synonimy), jednak w żadnym razie nie można ich stosować zamiennie w zakresie działań inspekcji. I tak z przepisów ustawy o PIP wynika, że postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz dokumentowanie dokonanych ustaleń. Szerszym pojęciem od kontroli jest pojęcie nadzoru. Można bowiem przyjąć, że nadzór bez kontroli - przynajmniej na gruncie zadań PIP - nie istnieje. Natomiast jak najbardziej można wyobrazić sobie (przynajmniej teoretycznie) kontrolę bez przyszłych działań nadzorczych, w sytuacji gdy nie wykaże ona żadnych nieprawidłowości.

Szczegółowe uprawnienia inspektora

Podstawowym uprawnieniem inspektora pracy jest prawo do swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego - inspektor jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz jest zwolniony z rewizji osobistej także w przypadku, gdy przewiduje ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego. Natomiast w zależności od kontrolowanej problematyki inspektor ma prawo:

  • żądać okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy, jak również modernizacji oraz ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00