Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
book

Książka

Jak przygotować się do zmian 2022 w podatkach i rachunkowości

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

KUP WYDANIE PAPIEROWE>>>

I. VAT

1. Sprzedaż dla podróżnych TAX FREE

1.1. Na czym polegają zmiany

Od 2022 r. dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Dlatego od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej ewidencji w systemie TAX FREE. Zmiany od 2022 r. dotyczą podatników, którzy są sprzedawcami, oraz:

● prowadzą działalność na terytorium Polski,

● są zarejestrowanymi podatnikami VAT,

● sprzedają lub zamierzają sprzedawać w procedurze TAX FREE.

1.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Do dostawy towarów podróżnym dokonanej przed 1 stycznia 2022 r. i zwrotu VAT podróżnym od tej dostawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowe zasady będą stosowane do dostaw dokonanych od 2022 r.

1.3. Przygotowanie do zmian

Sprzedawcy w systemie TAX FREE muszą się do tych zmian przygotować. W tym celu trzeba podjąć wiele działań jeszcze w 2021 r.

Krok 1. Wymiana kas na kasy online

Pierwszym krokiem sprzedawcy w systemie TAX FREE, który przygotowuje się do zmian, powinien być zakup kas online, jeśli takimi nie dysponuje. Warunkiem rejestracji do systemu TAX FREE jest przypisanie kas online do miejsca sprzedaży. Nie przypiszemy innych kas niż kasy online. Dlatego należy rozpocząć przygotowania od wymiany kas.

Krok 2. Założenie konta na PUESC przez reprezentanta firmy i pracowników

Kolejnym krokiem powinno być założenie konta na PUESC (https://www-2.puesc.gov.pl) przez reprezentanta firmy, gdy go jeszcze nie posiada. Należy pamiętać, że konto może założyć osoba fizyczna. Dlatego przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 r. może tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy.

Jeśli mamy takie konto, to nie musimy dokonywać rejestracji, chyba że jest to konto z podstawowym zakresem uprawnień - wtedy musimy dokonać aktualizacji.

MF zaleca, aby dokonując rejestracji, w zakładce "CEL REJESTRACJI" wybrać opcję rozszerzoną:

"Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

● zgłoszenia celne,

● Intrastat,

● deklaracje akcyzowe,

● zgłoszenia SENT,

● e-DD,

● zapotrzebowanie lub inne wnioski na banderole,

● wnioski i inne dokumenty"

i obsługiwać firmę w TAX FREE,

Należy podpisać wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślemy niepodpisany wniosek, będziemy musieli osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

W wyniku rejestracji nadawany jest tzw. numer Id SISC, tj. numer systemowy, którym należy się posługiwać w trakcie pracy z systemem. Jeśli będziemy już zalogowani, system sam go uzupełni w odpowiednich formularzach.

Rejestracji na PUESC oprócz reprezentanta firmy powinni dokonać także pracownicy, gdy będziemy chcieli ich przypisać do systemu (zob. krok 4). Jeżeli pracownik nie ma konta na PUESC, to jego dodanie do systemu TAX FREE nie będzie możliwe. Wystarczy, że będzie to konto z podstawowym zakresem uprawnień.

Krok 3. Rejestracja firmy na PUESC i powiązanie z osobą reprezentującą

Następnym krokiem jest rejestracja firmy na PUESC. Jeżeli rejestracji będzie dokonywała osoba niewymieniona w KRS lub CEIDG jako osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, który chcemy zarejestrować, najpierw należy dokonać elektronicznej rejestracji na PUESC pełnomocnictwa.

W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, można od razu powiązać reprezentanta z firmą. Jednak, jak zastrzega MF, jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ należy dostarczyć oryginał upoważnienia.

Aby powiązać reprezentanta z firmą, trzeba wypełnić formularz WPE000 na PUESC, podpisać i wysłać.

Krok 4. Rejestracja do systemu TAX FREE

Gdy już założymy konto, zarejestrujemy firmę i połączymy ją z naszym kontem, należy zalogować się na PUESC, aby dokończyć rejestrację do sytemu TAX FREE od 2022 r. Następnie należy dokonać kilka czynności, aby być zarejestrowanym do systemu TAX FREE, co przedstawiono w tabeli.

Tabela. Rejestracja do systemu TAX FREE

Lp.

Rodzaj czynności

Jak tego dokonać

1

2

3

1.

Przejście do ustawień TAX FREE

Na stronie głównej PUESC należy wybrać formularz TAXFREE-PRZ (0)[TAXFREE]. Otrzymamy dostęp do sekcji "Ustawienia TAX FREE", gdzie wprowadzimy wymagane informacje.

2.

Wybór miejsca sprzedaży

W zakładce "Miejsca sprzedaży" należy wybrać miejsca spośród miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do CEIDG lub do KRS.

Zaznaczamy miejsca, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE oraz dokonywany będzie zwrot VAT. Każde zaznaczenie spowoduje dopisanie tego miejsca do profilu sprzedawcy.

3.

Przypisanie kas do wybranych miejsc sprzedaży

Ważne!

Można przypisać tylko kasy fiskalne online.

Wybieramy zakładkę "Kasy fiskalne"

Następnie wybieramy miejsce sprzedaży i dostępne kasy fiskalne w tym miejscu sprzedaży, a następnie klikamy przycisk "Przypisz".

Jeżeli chcemy odłączyć kasę od miejsca sprzedaży w procedurze TAX FREE, klikamy na przycisk z numerem kasy.

4.

Dodanie pracowników i przydzielenie im ról

Ważne!

Jest to krok nieobowiązkowy. Można obsługiwać w systemie procedurę TAX FREE samodzielnie.

1. Wybieramy zakładkę "Pracownicy" i klikamy przycisk "Dodaj".

2. Wpisujemy Id SISC lub PESEL pracownika, jego imię i nazwisko.

Ważne!

Pracownik musi mieć założone konto na PUESC. Jeżeli nie posiada konta na PUESC, to jego dodanie nie będzie możliwe. Wystarczy, że będzie to konto z podstawowym zakresem uprawnień.

3. Wybieramy pracownikowi rolę w systemie.

4. Potwierdzamy operację za pomocą przycisku "Zapisz".

5.

Zadeklarowanie, czy mamy umowę z firmą, która zwraca VAT w naszym imieniu

Ważne!

Dotyczy tylko firm, które mają podpisaną umowę z firmą pośredniczącą w zwrocie VAT.

1. Określenie, czy będziemy korzystali z usług firm pośredniczących, które zwracają VAT w naszym imieniu.

2. Jeżeli deklarujemy, że będziemy korzystali z firm pośredniczących w zwrocie VAT w naszym imieniu, zaznaczamy te podmioty z listy wymienionych.

Krok 5. Sprawdzenie, jakim oprogramowaniem należy dysponować od 2022 r.

Zarówno do wystawiania dokumentów TAX FREE, jak i prowadzenia ewidencji podatnicy będą mogli korzystać z systemu informatycznego TAX FREE, który będzie dostępny w formie e-usługi na PUESC. Podatnicy, którzy korzystają z własnych systemów do wystawiania dokumentów TAX FREE, powinni dokonać ich aktualizacji w celu integracji z systemem krajowym.

Jak wynika z nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE, część danych będzie "zaciągała się" automatycznie z wystawionego dokumentu TAX FREE, a część będzie wymagała wpisania ręcznego.

Tabela. Zasady prowadzenia ewidencji TAX FREE

Dane "zaciągające się" automatycznie

Dane, które będą musiały być wpisywane ręcznie do ewidencji

1) dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

2) status dokumentu elektronicznego TAX FREE nadawany przez system TAX FREE;

3) data wywozu towarów wynikająca z dokumentu elektronicznego TAX FREE.

1) data wywozu towarów wynikająca z wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzonego przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej - gdy podróżny będzie opuszczał terytorium UE z innego niż Polska kraju UE;

2) wskazanie kraju wywozu towarów - w przypadku wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;

3) wysokość dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu;

4) data dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.

Dane, które nie zapiszą się automatycznie, będą musiały być wpisane do ewidencji nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.

Krok 6. Oznaczenie miejsc sprzedaży nowym znakiem

Do obowiązków sprzedawcy należy również oznaczenie punktów sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał nowy wzór tego znaku, co oznacza obowiązek wymiany dotychczasowych nalepek.

Podstawa prawna:

● art. 2 pkt 46, art. 109 ust. 11f, art. 126-art. 130, art. 145b ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.; dalej: ustawa o VAT

● art. 11 ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 r. poz. 2419; dalej: ustawa zmieniająca z 27 listopada 2020 r.

● rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE - Dz.U. z 2021 r. poz. 1363

● rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku - Dz.U. z 2021 r. poz. 1347

2. Zasady rozliczeń faktur korygujących

2.1. Na czym polegają zmiany

Do końca 2021 r. istnieje możliwość stosowania "starych" rozwiązań bazujących na obowiązku otrzymywania przez wystawcę korekty "in minus" potwierdzenia przez nabywcę faktu jej otrzymania. W takim przypadku nabywca ma obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Prawo to przysługiwało pod warunkiem, że wybór stosowania "starych" rozwiązań został uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

W 2022 r. podatnicy muszą stosować już tylko nowe zasady rozliczeń faktur korygujących "in minus".

Sprzedawca będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem że:

● z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikało, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji i faktura korygująca jest zgodna z tymi uzgodnieniami. W przypadku gdy podatnik nie będzie posiadał dokumentacji określającej uzgodnienia z kontrahentem w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, obniżenia podstawy opodatkowania będzie mógł dokonać dopiero za okres rozliczeniowy, w którym tę dokumentację uzyska, albo

● będzie to ustrukturyzowana faktura wystawiona za pomocą platformy KSeF.

W drugim przypadku podatnicy nie będą potrzebowali żadnych dokumentów, aby rozliczać faktury korygujące. Ustrukturyzowana faktura korygująca będzie musiała dodatkowo zawierać numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy korekta.

Także nabywca towaru lub usługi, w przypadku wystawienia przez jego kontrahenta faktury korygującej pomniejszającej podstawę opodatkowania (faktura korygująca "in minus"), będzie zobowiązany do odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym:

● warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione, pod warunkiem że uzgodnienia te zostały spełnione przed upływem tego okresu, albo

● otrzymał ustrukturyzowaną fakturę korygującą za pomocą systemu KSeF.

2.2. Przygotowanie do zmian

Jeżeli podatnik dokona wyboru, że będzie wystawiał w 2022 r. ustrukturyzowane faktury (zob. pkt 4), to nie będą go dotyczyły problemy z gromadzeniem dokumentacji potrzebnej do rozliczenia korekty.

Gdy podatnik podejmie decyzję, że w 2022 r. pozostanie przy dotychczasowych zasadach fakturowania, a w 2021 r. stosował "stare" zasady rozliczeń korekt, to musi się przygotować do zmian. Obecnie jest to już ułatwione, gdyż znamy wytyczne MF, jaką dokumentację musimy zgromadzić, aby rozliczać korekty.

Tabela. Przykłady wskazanej przez MF dokumentacji, jaką trzeba zgromadzić, aby dokonać korekty

Lp.

Przyczyna korekty

Wymagana dokumentacja według MF

1

2

3

1.

Sprzedawca udziela nabywcy rabatu do transakcji dokonanych w danym półroczu, pod warunkiem realizacji na rzecz nabywcy dostaw na ustaloną kwotę

● umowa oraz

● dowolne dokumenty potwierdzające realizację na rzecz nabywcy dostaw na ustaloną kwotę

2.

Zwrot części towarów przez nabywcę

dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu towarów

3.

Skonto

● umowa regulująca warunki skonta lub ewentualnie faktura, na której wskazano warunki skonta, oraz

● potwierdzenie otrzymania zapłaty w terminie określonym w warunkach skonta

4.

Zwrot zaliczki ze względu na niedokonanie dostawy w ustalonym terminie

zawarta umowa oraz dokument lub dokumenty (np. korespondencja) potwierdzające, że dostawa nie została zrealizowana w terminie

5.

Przyznanie rabatu ze wskazaniem okoliczności skutkujących obniżeniem ceny

zawarta przez strony umowa

6.

Udzielenie opustu na podstawie porozumienia regulującego sposób przyznawania opustów

porozumienie regulujące sposób przyznawania opustów oraz przekazana nabywcy wiadomość

7.

Zawyżenie ceny

korespondencja mailowa między stronami

Opierając się na tych wytycznych, należy ustalić własne zasady ustalania i dokumentowania warunków korekty, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. Zasady te powinny zostać przedstawione także wszystkim zainteresowanym pracownikom, zwłaszcza tym, którzy zajmują się ewidencją podatku od towarów i usług oraz uzgodnieniami z klientami. Warto więc zadbać, aby te ustalenia były dość jednoznaczne i odpowiednio udokumentowane.

Podstawa prawna:

● art. 29a ust. 13, art. 86 ust. 19a ustawy o VAT

● art. 12 i art. 13 ustawy zmieniającej z 27 listopada 2020 r.

3. Zasady wystawiania faktur korygujących oraz "zwykłych" faktur

3.1. Na czym polegają zmiany

Faktury korygujące. Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących zasad wystawiania faktur korygujących.

Ograniczona zostanie ilość danych, które obowiązkowo powinny zawierać faktury korygujące. W treści faktur korygujących nie trzeba już będzie wskazywać:

1) wyrazów "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA",

2) przyczyny korekty,

3) daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Jednak dwa pierwsze elementy nadal będą mogły być w treści faktur korygujących zamieszczane fakultatywnie. Czyli to od sprzedawcy będzie zależało, czy je zamieści.

Zbiorcze faktury korygujące. Ponadto podatnik będzie mógł wystawić uproszczone zbiorcze faktury korygujące, nawet gdy udzieli opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Obecnie istnieje taka możliwość, gdy rabat dotyczy wszystkich transakcji w danym okresie.

Zmieniony zostanie także zakres danych, jakie powinny zawierać zbiorcze faktury korygujące.

W przypadku uproszczonych zbiorczych faktur korygujących zakres danych zależy od tego, czy korekta dotyczy wszystkich dostaw w danym okresie, czy nie.

Tabela. Zmiany w zasadach wystawiania zbiorczych faktur korygujących

Elementy faktury korygującej

Zbiorcze uproszczone faktury korygujące dotyczące wszystkich dostaw lub usług dokonanych w danym okresie rozliczeniowym

Zbiorcze uproszczone faktury korygujące dotyczące wybranych dostaw lub usług dokonanych w danym okresie rozliczeniowym

Oznaczenie "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA"

Nie trzeba podawać

Nie trzeba podawać

Przyczyna korekta

Nie trzeba podawać

Nie trzeba podawać

Nazwa towarów lub usług

Nie trzeba podawać

Trzeba podawać

Wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielony opust lub udzielana obniżka

Trzeba podawać

Trzeba podawać

Wskazanie daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub daty otrzymania zapłaty (nawet jeżeli daty te zostały wskazane na korygowanych fakturach)

Nie podajemy

Nie podajemy

Numer VAT lub VAT UE nabywcy

Trzeba podawać

Trzeba podawać

Pozostały zakres danych nie został zmieniony.

Faktury zaliczkowe. W przypadku faktur zaliczkowych zrezygnowano z wymogu umieszczania na nich ceny jednostkowej netto. Pozostały zakres danych, jakie musi zawierać faktura zaliczkowa, nie uległ zmianie.

Terminy wystawiania faktur. Zostanie wprowadzona możliwość wystawiania faktur nie wcześniej niż 60 dnia przed:

● dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, lub

● otrzymaniem całości lub części zapłaty (dotyczy otrzymania zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi).

Według przepisów obowiązujących do końca 2021 r. w obu przypadkach fakturę można wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki.

Duplikat. Od 2022 r. nie będzie obowiązku zamieszczania na duplikatach faktur oznaczeń "DUPLIKAT". Podatnicy będą mogli jednak nadal stosować to oznaczenie. Zależy to od sprzedawcy.

3.2. Przygotowanie do zmian

Podatnicy muszą zdecydować, czy chcą stosować wprowadzone uproszczenia, czy może zostaną przy dotychczasowych zasadach fakturowania. Jeśli podejmą decyzję o stosowaniu zmian, powinni skontaktować się z dostawcami oprogramowania o udostępnienie nowych wzorów. Mogą również stosować dotychczasowe wzory, ale nie wypełniać pozycji nieobowiązkowej, np. przyczyny korekty. Takie rozwiązanie należy uznać za prawidłowe. To samo dotyczy faktur papierowych, gdy podatnik korzysta z gotowych wzorów.

Należy również powiadomić pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur o możliwości wystawania:

● faktur 60 dni przed dostawą towarów, wykonaną usługą czy otrzymaną zaliczką, jeśli wystawiamy faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego, oraz

● uproszczonych faktur korygujących do wybranych transakcji z danego okresu.

Podstawa prawna:

● art. 106d, art. 106f, art. 106g, art. 106i, art. 106j, art. 106l ustawy o VAT

4. Faktury ustrukturyzowane

4.1. Na czym polegają zmiany

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Będzie możliwe także stosowanie systemu mieszanego (stare i nowe metody).

Zasady działania KSeF

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników przy użyciu systemu teleinformatycznego KSeF, za pomocą oprogramowania interfejsowego.

KSeF to system teleinformatyczny służący m.in. do:

● uwierzytelniania oraz weryfikacji uprawnień posiadanych przez podatnika oraz podmiot uprawniony do dostępu do KSeF,

● powiadamiania podatnika lub podmiot uprawniony o posiadanych uprawnieniach do wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych,

● otrzymywania faktur ustrukturyzowanych,

● wystawiania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych,

● oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system,

● weryfikowania zgodności wystawionej faktury ustrukturyzowanej z udostępnionym przez MF jej wzorem.

System ten będzie służył do analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych. Dodatkowo będzie on kierował do podatnika lub osoby uprawnionej do wystawiania faktury ustrukturyzowanej następujące powiadomienia o:

● dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną, przydzielonym przez ten system,

● odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niezgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej,

● braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niedostępności KSeF.

KSeF powiadomi również podmiot, który nie posiada uprawnień dostępu do KSeF, w celu wystawienia lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych, o braku możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do tych faktur.

W 2022 r. korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne.

Zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur w KSeF

Sposób wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w jego lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych, według wzoru udostępnionego przez MF, a następnie przesyłane do KSeF za pomocą API.

Po przesłaniu faktury KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. Numer identyfikujący fakturę będzie miał charakter systemowy i nie należy go utożsamiać z numerem stanowiącym element faktury.

W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru ją identyfikującego będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną przez nabywcę.

Akceptacja faktury przez odbiorcę. Odbiorca będzie musiał zaakceptować taki sposób przesyłania mu tych faktur. W tym celu będzie musiał uwierzytelnić się w systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie będzie mógł:

● przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane,

● przesłać w formacie XML lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur.

Jeżeli odbiorca faktury nie wyrazi akceptacji, faktura ustrukturyzowana będzie mogła być przesłana ...

okładka
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00